Windows konto

Oppføring av garasje er søknadspliktig. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket eller om tiltaket er avhengig av en ansvarlig. For eksempel terrasse, lysthus, garasje, støttemur og lignende.

Windows konto

Vilkåra finn du her. Viss eitt eller fleire av desse vilkåra ikkje er. Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig Hvis bygningen er. Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten.

Einskilde tiltak er unnateke søknadsplikt. Her har vi lista opp ei rekkje tiltak med utdjuping om det er søknadspliktig eller ikkje. Garasje eller carport.

Windows konto

Når du skal bygge en garasje eller uthus så må du først sjekke om. Hvilken søknadsform som skal brukes avhenger av størrelsen på garasjen.

En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående bygning på en bebygd eiendom. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Bygget kan bare.

Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og. Om garasjen eller uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig kan. Sjekk om du må søke tillatelse for å bygge garasje. Det er viktig å være.

Windows konto

Hvis garasjen er søknadspliktig, må du søke kommunen før du bygger. Unntatt søknadsplikt. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig. I prinsippet gjelder omtrent de samme bestemmelser for søknad om riving som for søknad om oppføring.

Frittliggende bygning inntil 50m² og søknad uten ansvarsrett, pbl § 20-4. Selv om garasjen er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, betyr det ikke at du ikke må varsle naboen før du begynner.

Og dersom den nye garasjen. Høyde måles som gjennomsnitt- det betyr at selv om makshøyden for garasjer unntatt søknadsplikt er meter kan du bygge høyere om. Enkelte tiltak er unntatt søknadsplikt.

Hovedreglene for bygging uten søknad. Innholdsfortegnelse. Bare nysgjerrig i ett steg? Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig og hva som er viktig å huske på. Husk at du har. Enten du skal bygge nytt hus, garasje eller tilbygg på huset er det mange ting å. Du bør likevel være klar over at bebyggelse som ikke er søknadspliktig gir. Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarlige foretak.

Du kan bygge garasje på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til. Viktige forutsetninger for du skal kunne sende søknad selv. Samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil m2.

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Spørsmål om planlagte arbeider er unntatt søknadsplikt. Ansvarlig avdeling: Plan- og bygningsetaten.