Legging av asfalt

Legging av asfalt

Transporten av overvann i grøntstrukturen vil skje i åpne renner og kanaler. I utbyggingsområdene etableres tiltak for fordrøyning av overvannet slik at størrelsen. Gruppe 2: Forsinket avrenning gjennom fordrøyning. Fordrøyning av overvann.

Bemerkninger: Notatet er skrevet med grunnlag i en bestilling fra Bundebygg AS i forbindelse med overvannshåndtering. EcoBloc fra Graf er et system som vinner terreng i Norge innenfor. Tabell 1: Eksempler på utfordringer knyttet til overvann og tolkning av prinsipielle. Nye løsninger for infiltrasjon og fordrøyning gjør at overvannet nå i større grad.

Legging av asfalt

Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann. Blad 1Grønne tak. Forsinke og føre alt overvannet til det kommunale nettet. I forbindelse med utbygginger stilles det da krav som sterkt begrenser adgangen til påslipp av overvann.

Et vanlig krav er at overvannstilløpet ikke skal øke som. Konsekvens av klimaendring – 1. Forverret vannkvalitet i drikkevannskilder. Klimaendringer kan gi. Det er tre ulike tiltak (treleddsstrategi) som går igjen når man snakker om håndtering av overvann.

Legging av asfalt

I urbane områder og. Ved dimensjonering av lokal håndtering og fordrøyning av overvann før påslipp til offentlig nett, skal dimensjoneringskriteriene i Vann og. Overvann på store parkeringsareal. Tradisjonelt sett har overvannet i boligområder blitt fanget.

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR RENSING OG FORDRØYNING AV OVERVANN SAMT UTFORMING AV VA-ANLEGG. Innherredsveien. Kontrollert vannfordrøyning. Protan Blueproof er et revolusjonerende og Sintef- godkjent vannfordrøyningssystem på nye og eksisterende tak.

Ny utbygging skal ikke medføre økt avrenning til vassdrag. Tilbakeholdelse og rensing av overvann. Kan tilpasses infiltrasjon. Kjent, enkel og rask montering.

Erfaringer med lokal fordrøyning av overvann, lukkede løsninger. Pål Haavengen, COWI AS (Helsfyr). Alt overvann fra planområdet skal fordrøyes og ledes mot Hagebekken via. Utfordringer knyttet til overvann relaterer seg i stor grad til lukkede avløpssystem og tettstedene våre.

I tillegg er økt intensitet i nedbør en medvirkende faktor. Der det er mulig skal overvannet i størst mulig grad infiltreres i stedlige eller tilkjørte løsmasser. Tiltak for overvannshåndtering som fordrøyning. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør.

Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke ut fra miljøhensyn og. Dersom meter av grøftearealet etableres med terskler, gir det mulighet til å fordrøye ca.

Dette gir et totalt fordrøyning på 106m2.